gambling-slots.com
Władze spółki - Społem Oława

menu

Shopping Cart

Kontakt: 71 313 20 13 / 71 313 20 14

biuro@spolem.olawa.pl

Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników

Rada Nadzorcza:
Kazimiera Krystyna Chmiel – przewodnicząca
Bogusław Bar – zastępca przewodniczącego
Danuta Charysz – sekretarz
Lucyna Migała – członek
Lesław Mazur – członek
Zofia Turek – członek
Ryszard Dziwak – członek

Prezes Zarządu – Ireneusz Grochowski

,,JEDNOLITY TEKST UMOWY

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Postanowienia ogólne

§ 1

Ireneusz Grochowski działający w imieniu „SPOŁEM” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Oławie, zwanej dalej wspólnikiem oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

§ 2

Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą „Społem” Oława spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Spółka może używać skrótu firmy „Społem” Oława spółka z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 4

Siedzibą Spółki jest miasto Oława.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami i może przystępować do innych spółek w kraju i zagranicą.


Przedmiot działalności Spółki

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek –
  PKD 10.71.Z

 2. Wytwarzanie gotowych posiłków i dań – PKD 10.85.Z,

 3. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 10.89.Z

 4. Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych –
  PKD 10.73.Z

 5. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.21.Z

 6. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.22.Z

 7. Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach- PKD 47.23.Z

 8. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.24.Z

 9. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.25.Z

 10. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.26.Z

 11. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.29.Z

 12. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.75.Z

 13. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.71.Z

 14. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.72.Z

 15. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach –
  PKD 47.61.Z,

 16. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.62.Z

 17. Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.53.Z

 18. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD – 47.76.Z

 19. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z

 20. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi –
  PKD 68.20.Z

 21. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,

 22. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana –
  PKD 96.09.Z.

 23. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z,

24. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.43.Z

25. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.54.Z

26. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.51.Z

27. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.52.Z

28. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z

29. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.64.Z

30. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.65.Z

31. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących – PKD 46.44.Z

32. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z

33. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z

34. Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z

35. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z

36. Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne – PKD 96.02.Z

37. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z

38. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – PKD 96.04.Z

39. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet –
PKD 47.91.Z

40. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z.

41. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z

42. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli –

PKD 45.20.Z.

§ 8

Jeżeli podjęcie przez Spółkę wyżej wymienionej działalności na podstawie odrębnych przepisów będzie wymagało uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka zobowiązuje się do ich uzyskania przed podjęciem tej działalności lub spełnienia innych warunków ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności.


Kapitał Spółki

§ 9

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 490.800,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 9.816 (dziewięć tysięcy osiemset szesnaście) równych

i niepodzielnych udziałów, po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, a wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

§ 10

Kapitał zakładowy Spółki zostaje objęty w ten sposób, że:

a) ,,SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Oławie z siedzibą w Oławie przy utworzeniu Spółki objęła za wkład pieniężny 100 (sto) równych udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych,

b) ,,SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Oławie w Likwidacji z siedzibą w Oławie objęła 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy) złotych, utworzonych uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26.06.2010r. za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy kodeks cywilny Spółdzielni ,,SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Oławie w Likwidacji z siedzibą w Oławie o wartości rynkowej 26.690.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), obejmujący:

– własność zabudowanej nieruchomości gruntowej, objętej KW Nr 22620, położonej w obrębie 0003, Oława, przy ulicy Iwaszkiewicza, jednostka ewidencyjna 021501_1 Oława, powiat oławski, województwo dolnośląskie o obszarze 0,3818 ha (trzy tysiące osiemset osiemnaście metrów kwadratowych), oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym: 45/1 (czterdzieści pięć łamane na jeden),

– własność niezabudowanej nieruchomości gruntowej, objętej KW Nr 40172, położonej w obrębie 0003, Oława, jednostka ewidencyjna 021501_1, Oława, powiat oławski, województwo dolnośląskie o obszarze 0,1631 ha (tysiąc sześćset trzydzieści jeden metrów kwadratowych), oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 46/1 (czterdzieści sześć łamane na jeden),

– własność zabudowanej nieruchomości gruntowej, objętej KW Nr 4029, położonej w obrębie 0003, Oława, przy ulicy Ofiar Katynia, jednostka ewidencyjna 021501_1, Oława, powiat oławski, województwo dolnośląskie o obszarze 0,53 ha (pięćdziesiąt trzy ary), oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 29/1 (dwadzieścia dziewięć łamane na jeden),

– prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Oławie, przy ulicy Brzeskiej i Karola Miarki, obrębie 0003- Oława, jednostka ewidencyjna 021501_1, Oława, powiat oławski, województwo dolnośląskie, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym: 66/3 (sześćdziesiąt sześć łamane na trzy) o obszarze 0,0534 ha (pięćset trzydzieści cztery metry kwadratowe), oraz własność posadowionych na niej budynków, budowli i urządzeń, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, objętych KW Nr 20419, – prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Oławie, przy ulicy Plac Gimnazjalny, obrębie 0003- Oława, jednostka ewidencyjna 021501_1, Oława, powiat oławski, województwo dolnośląskie, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym: 78/3 (siedemdziesiąt osiem łamane na trzy) o obszarze 0,1710 ha (tysiąc siedemset dziesięć metrów kwadratowych) oraz własność posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość, objętej KW Nr 19813, – własność zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Oławie, obrębie 0003- Oława, jednostka ewidencyjna 021501_1, Oława, powiat oławski, województwo dolnośląskie, stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 29/3 (dwadzieścia dziewięć łamane na trzy) i 29/4 (dwadzieścia dziewięć łamane na cztery) o łącznym obszarze 0,9861 ha (dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden metrów kwadratowych) objętej KW Nr 20026,

– własność zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Oławie, przy ulicy Chrobrego, obrębie 0003- Oława, jednostka ewidencyjna 021501_1, Oława, powiat oławski, województwo dolnośląskie, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym: 4/12 (cztery łamane na dwanaście) o obszarze 0,2735 ha (dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć metrów kwadratowych), objętej KW Nr 26753,

– prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Oławie, przy ulicy Paderewskiego, obrębie 0003- Oława, jednostka ewidencyjna 021501_1, Oława, powiat oławski, województwo dolnośląskie, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym: 3/1 (trzy łamane na jeden) o obszarze 0,1080 ha (tysiąc osiemdziesiąt metrów kwadratowych) oraz własność posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość, objętej KW Nr 26752,

– prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Oławie, przy ulicy Dąbrowskiego, obrębie 0003- Oława, jednostka ewidencyjna 021501_1, Oława, powiat oławski, województwo dolnośląskie, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym: 122/1 (sto dwadzieścia dwa łamane na jeden) o obszarze 0,0555 ha (pięćset pięćdziesiąt pięć metrów kwadratowych) oraz własność posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość, objętej KW Nr 20028,

– prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Oławie, przy ulicy Młyńskiej, obrębie 0003- Oława, jednostka ewidencyjna 021501_1, Oława, powiat oławski, województwo dolnośląskie, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym: 12/9 (dwanaście łamane na dziewięć) o obszarze 0,0890 ha (osiemset dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych) oraz własność posadowionego na niej budynku wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 679/w, stanowiącego odrębną nieruchomość, objętej KW Nr 25815,

– prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Oławie, przy ulicy Plac Starozamkowy, obrębie 0003- Oława, jednostka ewidencyjna 021501_1, Oława, powiat oławski, województwo dolnośląskie, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym: 86/1 (osiemdziesiąt sześć łamane na jeden) o obszarze 0,0166 ha (sto sześćdziesiąt sześć metrów kwadratowych) oraz własność posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość, objętej KW Nr 37039,

– prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Brzegu, przy ulicy Plac Dworcowy, obrębie 1102 – Centrum, jednostka ewidencyjna 160101_1, Brzeg- Miasto, powiat brzeski, województwo opolskie o obszarze 0,3022 ha (trzy tysiące dwadzieścia dwa metry kwadratowe), oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym: 887/4 (osiemset osiemdziesiąt siedem łamane na cztery), własność posadowionych na niej budynków, stanowiących odrębną nieruchomość, oraz obiektów i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmioty własności, objętych KW Nr OP1B/00016967/ 3,

– własność zabudowanej nieruchomości gruntowej, objętej KW Nr OP1B/00032209/ 0, położonej w Brzegu, przy ulicy Plac Dworcowy, w obrębie 1102 – Centrum, jednostka ewidencyjna 160101_1, Brzeg- Miasto, powiat brzeski, województwo opolskie o łącznym obszarze 0,2210 ha (dwa tysiące dwieście dziesięć metrów kwadratowych), oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 870/2 (osiemset siedemdziesiąt łamane na dwa), 870/3 (osiemset siedemdziesiąt łamane na trzy), 887/2 (osiemset osiemdziesiąt siedem łamane na dwa), 887/3 (osiemset osiemdziesiąt siedem łamane na trzy),

– prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Brzegu, przy ulicy Plac Dworcowy, obrębie 1102- Centrum, jednostka ewidencyjna 160101_1- Brzeg, powiat brzeski, województwo opolskie, stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 886/4 (osiemset osiemdziesiąt sześć łamane na cztery), 886/5 (osiemset osiemdziesiąt sześć łamane na pięć) o łącznym obszarze 0,0313 ha (trzysta trzynaście metrów kwadratowych) objętej KW Nr OP1B/00042494/7.

– majątek obrotowy Spółdzielni ,,SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Oławie w Likwidacji z siedzibą w Oławie, zgodnie z bilansem Spółdzielni na dzień 31 maja 2010 roku; wszystkie składniki materialne i niematerialne, prowadzonego przez spółdzielnię przedsiębiorstwa.

c) Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21.02.2011 roku podwyższono kapitał o 354.800,00 zł (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) poprzez utworzenie 7.096 (siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych i skierowanie ich do objęcia przez nowych wspólników- osoby fizyczne,

 

d) 300 (trzysta) udziałów opisanych pod literą a) i b) zostało umorzonych w trybie art. 199 § 3 ustawy kodeks spółek handlowych z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego o kwotę 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych),

e) Uchwałą Nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26.04.2012 roku podwyższono kapitał o 71.100,00 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy sto złotych) poprzez utworzenie 1422 (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia dwa) równych i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych i skierowanie ich do objęcia przez dotychczasowych wspólników- osoby fizyczne.

f) Uchwałą Nr 7 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22.05.2015 roku podwyższono kapitał o 64.900,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych) poprzez utworzenie 1.298 (jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt osiem) równych

i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych

i skierowanie ich do objęcia przez dotychczasowych wspólników- osoby fizyczne.

§ 11

   1. Zbycie, zastawienie, oddanie do użytkowania udziałów, jak również ustanowienie na udziałach lub prawach z nimi związanych jakichkolwiek innych praw wymaga zgody Spółki.

   2. Zbycie, zastawienie, oddanie do użytkowania udziałów, jak również ustanowienie na udziałach lub prawach z nimi związanych jakichkolwiek innych praw na rzecz osób spoza grona dotychczasowych wspólników Spółki przez okres 10 lat od zarejestrowania niniejszej Spółki jest niedopuszczalne. Po tym okresie, przez okres kolejnych pięciu lat zbycie udziałów poza grono dotychczasowych wspólników, wymaga wcześniejszego przeprowadzenia procedury przewidzianej w § 15 ust. 3 i 4 umowy Spółki i tylko w przypadku nie dojścia do sprzedaży w tym trybie Rada Nadzorcza na wniosek sprzedającego może wydać zgodę na taką sprzedaż. Decyzja Rady Nadzorczej w tym przedmiocie jest wydawana w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Po upływie 15 lat od zarejestrowania Spółki jedynym ograniczeniem zbycia udziałów jest obowiązek przeprowadzenia procedury przewidzianej w § 15 ust. 3 i 4 umowy Spółki.

§ 12

Każdorazowo, kiedy wymagana jest zgoda Spółki, udzielana jest ona w formie uchwały Zarządu Spółki i przekazywana jest następnie wnioskującemu o jej wydanie w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni od dnia wpłynięcia pisemnego wniosku o wydanie takiej zgody.

§ 13

Udziały w spółce mogą być umarzane.

§ 14

W przypadku zajęcia udziałów w drodze egzekucji, prawa korporacyjne dotyczące tych udziałów, a w szczególności prawo głosu na Zgromadzeniu Wspólników wykonuje wspólnik, którego udziały zostały zajęte.

§ 15

 1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 20.000.000,00 zł. (dwadzieścia milionów złotych) dokonane do dnia 31 grudnia 2020 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników.

 2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane gotówką lub aportem.

 3. Wspólnicy mają pierwszeństwo w obejmowaniu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki chyba, że uchwała o podwyższeniu kapitału takie pierwszeństwo wyłączy, jak również w nabywaniu udziałów przeznaczonych do zbycia poza grono dotychczasowych wspólników. Pierwszeństwo w nabywaniu udziałów przeznaczonych do zbycia poza grono dotychczasowych wspólników realizowane jest w ten sposób, że wspólnik planujący zbycie należących do niego udziałów zobowiązany jest powiadomić o tym Zarząd Spółki, a Zarząd wywiesza powyższą informację na tablicy informacyjnej w siedzibie spółki. Wspólnicy zainteresowani skorzystaniem z prawa pierwszeństwa do nabycia zbywanych udziałów, zobowiązani są do złożenia zarządowi w formie pisemnej stosownego oświadczenia, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia wywieszenia informacji. W oświadczeniu tym znaleźć powinna się informacja o ilości udziałów, które wspólnik chce nabyć. Jeżeli liczba zgłoszeń ze strony dotychczasowych wspólników jest większa od ilości udziałów oferowanych do zbycia, wówczas dokonuje się redukcji udziałów przypadających dla każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanych przez niego udziałów w stosunku do udziałów wszystkich wspólników zgłaszających chęć nabycia zgłoszonych do zbycia udziałów.

 4. W każdym przypadku kiedy dla zbycia udziałów wymagana jest zgoda Spółki, Spółka posiada bezwzględne pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia, a decyzja w tym zakresie podejmowana jest przez Zarząd Spółki. Spółce przysługuje każdorazowo prawo pierwokupu na zasadach ogólnych, a decyzja w tym zakresie podejmowana jest w trybie analogicznym do decyzji o skorzystaniu przez Spółkę z prawa pierwszeństwa nabycia własnych udziałów.

§ 16

Udziały w spółce podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych, z tym że wszystkie posiadane przez zmarłego wspólnika udziały mogą być objęte tylko przez jednego spadkobiercę, a do czasu nabycia udziałów przez tego spadkobiercę będą one reprezentowane przez pełnomocnika powołanego jednomyślną decyzją wszystkich spadkobierców, a pełnomocnictwo takie sporządzone musi zostać w formie aktu notarialnego i przedłożone Spółce najpóźniej w dniu Zgromadzenia Wspólników, w którym pełnomocnik zamierza uczestniczyć.

§ 17

Pierwszeństwo wspólników w nabywaniu udziałów przeznaczonych do zbycia nie dotyczy dziedziczenia udziałów.

Organy Spółki

§ 18

Organami Spółki są Zarząd, Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd

§ 19

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech Członków Zarządu, powoływanych
  i odwoływanych przez Radę Nadzorczą , w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że członkowie pierwszego Zarządu Spółki ustanawiani są niniejszym w akcie założycielskim spółki. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i Członków Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą w formie uchwały, a do reprezentacji spółki w umowach z Prezesem i Członkami Zarządu upoważniony jest Przewodniczący Rady Nadzorczej.

   1. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu albo dwóch Prokurentów działających łącznie.

W przypadku Zarządu wieloosobowego w sytuacji równości głosów oddanych przy podejmowaniu uchwały zarządu, decyduje głos Prezesa Zarządu.

   1. Rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia
    o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników, a decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Spółki
    .

   2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu. Kadencja pierwszego zarządu upływa z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, a kolejne kadencje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego każdorazowo po upływie kolejnych czterech lat.

   3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

   4. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu, określający organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd.

Rada Nadzorcza

§ 20

 1. Ustanawia się Radę Nadzorczą, która składa się z 3 (trzech) do 9 (dziewięciu) członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.

 2. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i Zastępcę powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników z tym zastrzeżeniem, że członkami Rady Nadzorczej mogą być jedynie wspólnicy Spółki.

 3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Kadencja pierwszej rady nadzorczej upływa
  z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, a kolejne kadencje po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych każdorazowo po upływie kolejnych czterech lat.

 4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszelkie sprawy przewidziane dla niej przez przepisy kodeksu spółek handlowych oraz niniejszą umowę, w tym:

a) ocena sprawozdania finansowego Spółki zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

b) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,

c) zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do tymczasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji,

d) opiniowanie programu działalności gospodarczej Spółki, łącznie z planem działalności i budżetem,

e) rozpatrywanie wszelkich wniosków i spraw podlegających uchwałom Zgromadzenia Wspólników,

f) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu,

g) wybór podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki,

h) skreślony.

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zawiadomienie wysyłane listem poleconym lub przesyłką kurierską albo faxem, bądź doręczone osobiście za potwierdzeniem odbioru, kierowane do wszystkich członków Rady Nadzorczej nie później niż 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej można również zwołać przez zawiadomienie wysłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną , nie później niż 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie są obecni na posiedzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej oraz im przewodniczy. W przypadku jego nieobecności, posiedzeniom przewodniczy Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej.

 3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a podjęta w ten sposób uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały na piśmie.

 4. W związku z powołaniem Rady Nadzorczej wyłączona zostaje indywidualna kontrola Spółki przez wspólników.

 5. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie i wielkości określonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

 6. Zgromadzenie wspólników może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Zgromadzenie Wspólników może upoważnić Radę Nadzorczą do uchwalenia jej regulaminu.

Zgromadzenie Wspólników

§ 21

 1. Najwyższym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników, a kompetencje Zgromadzenia Wspólników obejmują wszelkie sprawy przyznane Kodeksem spółek handlowych oraz niniejszą umową, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Zarządu i Rady Nadzorczej.

 2. Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszej umowy przewidują surowsze warunki, co do ich podjęcia.

 3. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

 5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub niniejszej umowie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane.

 6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi, co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce obrad oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

 7. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w miejscowości będącej siedzibą Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

 8. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

 9. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.

 10. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności

i dołączone do księgi protokołów.

 1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w sprawach:

 1. rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków;

 2. postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;

 3. podziału zysku lub ustalenia sposobu pokrycia straty, ustalenia odpisów na kapitały
  i fundusze. W pierwszej kolejności pokrywane są zawsze straty z lat ubiegłych.
  Wypłata dywidendy nie może stanowić więcej niż 50 % zysku za dany rok przez
  10 lat.

 4. powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalania ich wynagrodzenia;

 5. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

 6. zmiany umowy Spółki,

 7. skreślony

 8. likwidacji i rozwiązania Spółki,

 9. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Gospodarka Spółki

§ 22

Zgromadzenie Wspólników może na mocy podjętej uchwały wyłączyć zysk za dany rok obrotowy w całości lub w części od podziału pomiędzy wspólników i przeznaczyć go na inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 23

   1. W Spółce tworzy się następujące fundusze i kapitały:

a) kapitał zakładowy,

  1. kapitał zapasowy,

  2. fundusz rezerwowy,

2. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce inne fundusze celowe i ustanawiać regulaminy funkcjonowania tych funduszy.

§ 24

Zgromadzenie Wspólników może uchwalić swój regulamin określający m.in. organizację i sposób prowadzenia obrad.

§ 25

Dla powołania, odwołania i reprezentowania Spółki przez likwidatorów stosuje się te same zasady co do Zarządu Spółki.

§ 26

Rok obrotowy w spółce pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 27

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie spółki zastosowanie znajdują przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 28

Akt niniejszy stanowi jednocześnie protokół z pierwszego Zgromadzenia Wspólników, na którym powołano pierwszy Zarząd Spółki i członków Rady Nadzorczej.

W skład pierwszego Zarządu zostaje powołany: Pan Ireneusz Grochowski jako Prezes Zarządu.

Do pierwszego składu Rady Nadzorczej zostają powołani: Pan Zygmunt Szten – jako Przewodniczący, Pani Maria Procyk – jako Zastępca Przewodniczącego, Pani Anna Rosek – jako Sekretarz, Pani Małgorzata Lewandowska, Pani Czesława Żmuda, Pani Anna Chmiel, Pan Krzysztof Słupski, Pan Bogdan Smoleń, Pan Bogdan Bar – jako Członkowie Rady Nadzorczej.

§ 29

Skreślony