gambling-slots.com
Regulamin konkursu "Dni białej kiełbasy" - Społem Oława

menu

Shopping Cart

Template not found

Kontakt: 71 313 20 13 / 71 313 20 14

biuro@spolem.olawa.pl

Regulamin konkursu „Dni białej kiełbasy”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym  Facebook, na profilu spolem.olawa.pl jest „Społem” Oława Spółka z o.o. ul. Brzeska 19, 55-200 Oława Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla  Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem 0000338291, NIP 912 185 07 71,   REGON 021076120 Kapitał zakładowy 490.800 PLN (dalej „Organizator”).

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest: Firma Produkcyjno-Handlowa Multipak Spółka Jawna T. Iwanicki, Z. Legierski, ul. Kolonia 12D, 44-246 Palowice, NIP: 642-041-05-29. Rzeźnictwo i Wędliniarstwo G. Frontczak, J. Szulc S.j., 63-200 JAROCIN ul. Wiślana 17, NIP: 6171836889. Zakład PHU Rzeźnictwo, Wędliniarstwo Ryszard Mroczek, 46-050 Tarnów Opolski ul. Nakielska 4a, NiP: 754-000-15-21. Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek” Sp. z o.o. S.K., 66-210 Zbąszynek, ul. Czarna Droga 9, Nip: 586-226-29-82.
(dalej „Fundator”).
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem Facebook.com/SpolemOlawa.
7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
9. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

II. Uczestnik konkursu
1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
g) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

III. Nagrody dla Uczestników
Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie są cztery kosze z wędlinami

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu
1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu Facebook.com/SpolemOlawa
2. Termin obowiązywania Konkursu: 03.04 – 13.04.2017

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Zadaniem Uczestnika jest
a) zakup w jednej z placówek Społem Oława sp. z o.o. białej kiełbasy produkcji jednego z czterech fundatorów nagród (zachowanie paragonu)
b) przygotowanie potrawy świątecznej z użyciem zakupionej białej kiełbasy
c) wykonanie zdjęcia i spisanie przepisu
d) wysłanie zdjęcia potrawy świątecznej z białej kiełbasy wraz z przepisem na potrawę przedstawioną na zdjęciu konkursowym przesłanym przez Uczestnika
2. Zdjęcie wraz z przepisem należy umieścić jako komentarz pod postem konkursowym https://web.facebook.com/SpolemOlaw…
3. Każdy Uczestnik może wysłać jedno zdjęcie wraz z przepisem.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć wraz z przepisem w serwisie Facebook pod adresem: www.facebook.com/SpolemOlawa
5. Organizator dokona oceny zdjęć wraz z przepisem i ogłosi zwycięzcę na fanpage’u Społem Oława pod adresem: www.facebook.com/SpolemOlawa                    
6. Wysłanie zdjęcia wraz z przepisem przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia wraz z przepisem na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia wraz z przepisem lub jego egzemplarzy;
b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia wraz z przepisem w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia wraz z przepisem;
d) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem zdjęcia lub jego egzemplarzy;
e) rozpowszechniania zdjęcia wraz z przepisem w sposób inny niż określony w pkt V ppkt 2. w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia wraz z przepisem w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie miejscach.
7. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/SpolemOlawa

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletniości oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.
Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u www.facebook.com/SpolemOlawa
3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest zachowanie paragonu do okazania przy odbiorze nagrody oraz przesłanie w ciągu 24 godzin od daty zakończenia konkursu na fanpage`u www.facebook.com/Spolemolawa  wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a) imię i nazwisko
b) adres korespondencyjny
c) numer telefonu
d) adres mailowy
4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
5. Przyznane w konkursie nagrody będą do odbioru 15.03.2017 w DH „Kwadraciak” ul. Brzeska 19, 55-200 Oława, po godzinie 16.00  
6. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
8. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia
weryfikacji wieku;
a) nie ukończyli 18 lat.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

IX. Prawa autorskie
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
a) Przesłanie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich (majątkowych i osobistych) do przesłanych fotografii.
b) Przekazanie prac konkursowych oznacza, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz, że osoba przekazująca prace konkursowe posiada zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach  na wykorzystanie tych wizerunków na zdjęciu zgłoszonym w konkursie.
 c) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
d) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: m.maziarz@spolem.olawa.pl i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem Facebook/SpolemOlawa
2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

XI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.04.2017 r. do odwołania.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.facebook.com/SpolemOlawa. I www.spolem.olawa.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian w niniejszym Regulaminie.