gambling-slots.com
Loteria - Społem Oława

menu

Shopping Cart

Template not found

Kontakt: 71 313 20 13 / 71 313 20 14

biuro@spolem.olawa.pl

Loteria

a2_spo_wspalot_1aREGULAMIN LOTERII

 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA LOTERII
  1. Loteria promocyjna (dalej zwana „Loterią”) prowadzona jest pod nazwą „WSPANIAŁA LOTERIA” z hasłem „Ze Społem nagrody dla wygody i urody!!!”
  1. Organizatorem Loterii jest „Społem” Oława Sp. z o.o., z siedzibą w Oławie, przy
   ul. Brzeskiej, wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym dla, Wrocławia- Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000338291, NIP 912 185 07 71, REGON 021076120, zwany dalej „Organizatorem”.
  2. Loteria promocyjna trwa od 1 listopada 2016 roku do 21 czerwca 2017 roku.
  3. Ostatnie losowanie w Loterii odbędzie się 5 maja 2017 roku.
  4. Loteria promocyjna jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu.
  5. Loteria promocyjna jest prowadzona na terenie województw: dolnośląskiego
   i opolskiego w sklepach Organizatora:

– DH „Na Brzeskiej” w Oławie, ul. Brzeska 19;

– „Tani Sklep” w Oławie, Plac Gimnazjalny 1;

– Supermarket „Jakub” w Oławie, ul. Iwaszkiewicza 9;

– DH „Kwadraciak” w Oławie, ul. Chrobrego 23a;

– „Rondo” w Oławie, ul. 1 Maja 28;

– „Sezam” w Oławie, ul. Dąbrowskiego 27;

– „Igloo” w Oławie, ul. Chrobrego 56d;

– „2001 Drobiazgów” w Oławie, ul. Chrobrego 23a;

– „Berlinek” w Brzegu, Plac Dworcowy 6;

– „Maja” w Brzegu, ul. Robotnicza 5;

  1. Organizator zastrzega, że w razie konieczności zamknięcia któregokolwiek ze sklepów wymienionych w pkt. 1.6 powyżej obejmującym okres co najmniej jednego pełnego miesiąca kalendarzowego, bony stanowiące nagrody w danym sklepie w danym miesiącu zostaną przydzielone do rozlosowania pomiędzy uczestników loterii w innym najbliżej położonym sklepie organizatora, który bierze udział w loterii.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII PROMOCYJNEJ

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Loterii jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii i wydania nagród. Dane osobowe uczestników Loterii będą̨ wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych będzie Organizator. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Organizator zastrzega sobie możliwość podania do publicznej wiadomości imion, nazwisk, wizerunku oraz miejscowości zamieszkania zwycięzców Loterii (dalej „Laureaci”).

2.2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora z działów: Zarząd, Rada Nadzorcza, Administracja, Dział Handlu i Produkcji, Dział Finansowo- Księgowy i ich małżonkowie.

 1. ZASADY PROWADZENIA LOTERII PROMOCYJNEJ.
  1. W każdym ze sklepów zostaną wystawione urny, do których posiadacze Kart Klienta będą wrzucać paragony za swoje zakupy dokonane w okresie trwania Loterii.
  2. Na paragonach będzie widoczny numer Karty Klienta.
  3. Posiadacze Karty Klienta mogą wrzucić do urny dowolną ilość paragonów w każdym ze sklepów Organizatora.
  4. Klient, który chce zabezpieczyć sobie możliwość ewentualnej reklamacji lub możliwość wystawienia faktury powinien wykonać dla siebie kserokopią paragonu.
  5. Pierwszego dnia nowego miesiąca urny ze sklepów zostaną zebrane i z każdej z nich zostaną wylosowani zwycięzcy. W tym samym miesiącu posiadacz Karty Klienta może zwyciężyć w więcej niż jednym losowaniu.
  6. Wszystkie losowania odbędą się według poniższego terminarza.

Terminarz losowań:

 1. 1 grudnia 2016 roku – losowanie wśród Posiadaczy Kart Klienta, którzy dokonali zakupów w listopadzie 2016 roku;
 2. 2 stycznia 2017 roku – losowanie wśród Posiadaczy Kart Klienta, którzy dokonali zakupów w grudniu 2016 roku;
 3. 1 lutego 2017 roku – losowanie wśród Posiadaczy Kart Klienta, którzy dokonali zakupów w styczniu 2017 roku;
 4. 1 marca 2017 roku – losowanie wśród Posiadaczy Kart Klienta, którzy dokonali zakupów w lutym 2017 roku;
 5. 3 kwietnia 2017 roku – losowanie wśród Posiadaczy Kart Klienta, którzy dokonali zakupów w marcu 2017 roku
 6. 5 maja 2017 roku – losowanie wśród Posiadaczy Kart Klienta, którzy dokonali zakupów w kwietniu 2017 roku oraz WIELKIE LOSOWANIE obejmujące wszystkie paragony wrzucone do urn w miesiącach: listopad i grudzień 2016 roku, oraz styczeń, luty, marzec i kwiecień 2017 roku.
  1. Paragon po wylosowaniu zostanie poddany weryfikacji i będzie musiał spełniać następujące warunki, żeby mógł zostać uznany za zwycięski:

– paragon musi dotyczyć sklepu, z którego pochodzi urna;

– musi na nim być widoczny numer Karty Klienta;

– musi dotyczyć miesiąca, za który przeprowadzane jest losowanie;

– numer Karty Klienta musi należeć do osoby uprawnionej do wzięcia udziału
w losowaniu;

– numer Karty Klienta musi należeć do osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  1. Po zakończeniu każdego comiesięcznego losowania paragony ze wszystkich urn zostaną zebrane do jednej urny aby mieć szansę na zwycięstwo w WIELKIM LOSOWANIU, a puste urny trafią z powrotem do sklepów.
  2. Losowania będą się odbywać pod Nadzorem czteroosobowej Komisji powołanej przez Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w terminarzu losowań, która może dotyczyć opóźnień od 1 do 3 dni roboczych i może nastąpić na skutek np. choroby, urlopów Członków Komisji czy innych nieprzewidzianych zdarzeń.
 1. NAGRODY

4.1. Pulę nagród w Loterii stanowi:

a) 144 bony towarowe „Społem” Oława Sp. z o.o. o wartości 50 zł każdy przyznawane na podstawie 6 comiesięcznych losowań na jednorazowy zakup towarów w jakimkolwiek ze sklepów Organizatora biorących udział w Loterii.

Ilość bonów losowanych dla poszczególnych sklepów w losowaniach miesięcznych:

1) 2 bony – DH „Na Brzeskiej” w Oławie, ul. Brzeska 19;

2) 2 bony – „Tani Sklep” w Oławie, Plac Gimnazjalny 1;

3) 4 bony – Supermarket „Jakub” w Oławie, ul. Iwaszkiewicza 9;

3) 4 bony – DH „Kwadraciak” w Oławie, ul. Chrobrego 23a;

5) 2 bony – „Rondo” w Oławie, ul. 1 Maja 28;

6) 2 bony – „Sezam” w Oławie, ul. Dąbrowskiego 27;

7) 2 bony – „Igloo” w Oławie, ul. Chrobrego 56d;

8) 1 bon – „2001 drobiazgów” w Oławie, ul. Chrobrego 23a;

9) 3 bony – „Berlinek” w Brzegu, Plac Dworcowy 6;

11) 2 bony – „Maja” w Brzegu, ul. Robotnicza 5;

b) 6 bonów „Społem” Oława Sp. z o.o. o wartości 500 zł każdy, przyznawane na podstawie 6 comiesięcznych losowań na jednorazowy zakup towarów w sklepie „2001 drobiazgów” w Oławie, ul. Chrobrego 23a z pośród wszystkich paragonów wrzuconych do urn w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym odbywa się losowanie;

c) jedna nagroda – voucher na Weekendowy pobyt w SPA do realizacji we wskazanym przez Organizatora biurze podróży, przyznany na podstawie WIELKIEGO LOSOWANIA, które odbędzie się 5 maja 2017 roku. Wartość nagrody to 2 000,00 zł. Voucher podlega realizacji najpóźniej do 31 sierpnia 2017 roku.

4.2. Zwycięzcy nagrody (Laureatowi) nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych

właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Nagrody w postaci bonów towarowych mogą zostać wykorzystane wyłącznie jednorazowo, a ewentualna różnica w razie niższej wartości rachunku za zakupy niż wartość bonu nie podlega zwrotowi ani wykorzystaniu na następne zakupy. Bony towarowe o wartości 50 zł są ważne do 31 grudnia 2017 roku. Bony o wartości 500 zł na jednorazowy zakup towarów w sklepie „2001 drobiazgów” w Oławie, ul. Chrobrego 23a są ważne 30 dni od daty ich odbioru zgodnie z regulaminem.

4.3. Łączna wartość nagród w loterii promocyjnej wynosi 12 200,00 zł (słownie: dwanaśćie tysięcy dwieście złotych).

5. WYDANIE NAGRÓD.

O zwycięstwie w losowaniu Posiadacz Karty Klienta zostanie powiadomiony telefonicznie lub pocztowo (na adres wskazany w bazie danych Organizatora) w ciągu 4 dni roboczych od zakończenia losowania. Nagrody będzie można fizycznie odebrać w ciągu 21 dni od losowania. Nagrody nieodebrane w terminie powodują utratę prawa do nagrody. Nieodebrane nagrody pozostaną własnością Organizatora konkursu.

6.OGŁOSZENIE WYNIKÓW LOTERII

Po każdym losowaniu Organizator ogłosi zwycięzców poszczególnych losowań za pomocą swoich środków reklamowych: strona internetowa www. spolem.olawa.pl, gazetka reklamowa, bilbordy.

Uczestnik Loterii wyraża zgodę na publikację w środkach reklamowych Organizatora swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz swojego wizerunku.

7. PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU AKCJI.

7.1. Nadzór nad prawidłowością urządzenia Loterii sprawuje powołana przez Organizatora czteroosobowa Komisja Nadzoru.

7.2. W skład Komisji Nadzoru wchodzą: osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów jako przewodniczący komisji, dwóch członków komisji i sekretarz. Skład osobowy komisji określa Organizator.

7.3. Szczegółowe zadania Komisji Nadzoru określa regulamin tej komisji wydany przez Organizatora.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ.

8.1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania loterii, najpóźniej do dnia 31.05.2017 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego,
z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby organizatora, nie później niż do dnia 07.06.2017 roku.  Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

8.2. Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem „REKLAMACJA – „WSPANIAŁA LOTERA”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie uczestnika, jak również wskazanie loterii promocyjnej „WSPANIAŁA LOTERIA” oraz treść żądania.

8.3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę listu zawierającego zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Organizatora.

8.4. Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

8.5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

9.1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

9.2. Uczestnik biorąc udział w Loterii wyraża zgodę na jej zasady określone niniejszym Regulaminem.

9.3. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora w dni powszechne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15, a także na stronie internetowej WWW.spolem.olawa.pl oraz w sklepach Organizatora.